Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
pod nazwą „Wielki Zachwyt”
z dnia 16.09.2022
1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Konsument – Klient będący jednocześnie osoba fizyczna w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „Wielki Zachwyt”;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wielkizachwyt.pl

5. Towar – produkty, treści cyfrowe i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa– umowa której przedmiotem jest nabycie Towarów przez Klienta, odpowiednio w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Barbarą Zamożniewicz, Sielec 27, 28-200 Staszów, NIP 866 150 75 85, będącą podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, stanowiące ofertę kupna. Z momentem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę zawierana jest Umowa.

10. Sprzedawca – Barbara Zamożniewicz, Sielec 27, 28-200 Staszów, NIP 866 150 75 85.

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zakupu Towarów i korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wielkizachwyt.pl. Klient składając Zamówienie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca ustanawia Regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wielkizachwyt.pl, prowadzony jest przez Barbarę Zamożniewicz, Sielec 27 28-200 Staszów,NIP 866 150 75 85

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

     a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

     b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

     c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

     – hardware Klienta z zainstalowanym systemem operacyjnym,

     – połączenie z siecią Internet;

     – najnowsza wersja przeglądarki internetowej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW”

     – W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6.
Regulamin jest udostępniony odwiedzającym Sklep nieodpłatnie, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed korzystaniem ze Sklepu

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wielkizachwyt.pl raz pobrać go i sporządzić jego wydruk: http://wielkizachwyt.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-sklepu-internetowegowielki-zachwyt.pdf

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Strony, które mogą chwilowo powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

11. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania informacji wynikający z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca będzie realizować poprzez informacje dostępne w stronach internetowych Sklepu lub przekazywać na adres e-mail podany do wiadomości Sprzedawcy przez Klienta w tym celu.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja Klienta poprzez Sklep. Zakup w sklepie dokonany może zostać także jako Gość bez konieczności rejestracji konta.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest przeczytanie Regulaminu przez Klienta, wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Podmiot prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

     a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

     b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

     c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez prowadzącą sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego lub marki Wielki Zachwyt.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

     a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

     b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

     c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

     d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla prowadzącej sklep,

     e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

     f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami          korzystania z sieci Internet.

     g) przed złożeniem Zamówienie lub w trakcie jego składania jest zobowiązany podać dane niezbędne do realizacji Umowy, w szczególności dane kontaktowe, adres odbioru Towaru oraz dane do rozliczenia ze Sprzedawcą. W przypadku gdy podstawą rozliczenia się jest faktura Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury, a akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze złożeniem oświadczenia o otrzymaniu faktur drogą elektroniczną.

     h) opłacić zamówienie będące przedmiotem Umowy za pomocą metod płatności dostępnych w Sklepie (tzw. zamówienie z obowiązkiem zapłaty).

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wielkizachwyt.pl oraz złożyć Zamówienie podejmując następujące kroki – dokonać wyboru towaru i jego specyfiki, podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

     a) przedmiotu zamówienia,

     b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

     c) wybranej metody płatności,

     d) wybranego sposobu dostawy,

     e) czasu dostawy,

     f) oraz inne informacje w zależności od specyfikacji towaru/usługi.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącą Sklep Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie zawarcia Umowy w formie dokumentowej wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Sprzedawca może w szczególnych przypadkach wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia z istotnych przyczyn, w tym gdy napotka trudności w kontakcie z Klientem lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie podania nieprawidłowych lub niepełnych danych niezbędnych do realizacji Umowy. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługują roszczenia o utracone korzyści, a kwota opłaconego Zamówienia jest zwracana na numer rachunku bankowego, z którego opłacono Zamówienie.

10. W przypadku, gdy Klient zamówił dostawę Towaru za pośrednictwem kuriera, jest on zobowiązany sprawdzić stan jakościowy oraz ilościowy Towaru przed podpisaniem potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie odbioru Towaru bez zastrzeżeń zgłoszonych kurierowi uważa się za prawidłowe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę, co nie pozbawia Klienta zgłoszenia uprawnień lub roszczeń, o których stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów i usług podawane są w PLN (złotych polskich) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.

2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

     a) przelewem na numer konta bankowego 55 1140 2004 0000 3502 8156 2192,

     b) płatnością w systemie online dostępnym za pośrednictwem Sklepu.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

6. PRODUKTY FIZYCZNE

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres dostawy podany przez Klienta.

2. Czas realizacji Umowy nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

3. Umowę uważa się za wykonaną w chwili nadania przesyłki do Klienta.

4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klientowi w terminie oraz metodą wynikającą z wybranego sposobu dostawy.

7. KURSY ON-LINE

1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu on-line.

2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem platformy kursowej wskazanej w sklepie.

3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do platformy kursowej treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

4. W przypadku kursów on-line dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

5. Klient zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

    • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
    • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
    • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

6. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do platformy.

7. Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

8. PRODUKTY ELEKTRONICZNE

1 Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

9. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Barbara Zamożniewicz, Sielec 27, 28-200 Staszów lub elektronicznie wysyłając je na adres sklep@wielkizachwyt.pl

2. W przypadku Konsumenta termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło wydanie rzeczy będącej przedmiotem Umowy temu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie, a jeżeli Umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a jeśli Zamówienie dotyczy regularnego dostarczania rzeczy przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadkach, w których Umowa dotyczy usług, termin 14 dni liczy się od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawach konsumenta.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. W pozostałych przypadkach dotyczących treści cyfrowych, Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Wielki Zachwyt, Barbara Zamożniewicz, Sielec 27, 28-200 Staszów.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7. Na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zakupu udziału w wydarzeniu (na podstawie biletu/wejściówki) jeżeli termin wydarzenia, którego dotyczy zakupiony wstęp został oznaczony. W pozostałych przypadkach Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych powyżej z nieuwzględnieniem przepisów ustawy o prawach konsumenta.

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Reklamacje, dotyczące Towarów, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  sklep@wielkizachwyt.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do odpowiedzi na każdą reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego Klient nadał reklamacje.

11. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres sklep@wielkizachwyt.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.  Sprzedawca zobowiązuje się do odpowiedzi na każdą reklamacji dotyczącą działania Sklepu w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego Klient nadał reklamacje.

12. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wielkizachwyt.pl/polityka-prywatnosci

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W granicach obowiązującego prawa i z wyłączeniem zastosowania do Konsumentów, wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści jak i odpowiedzialność za szkody pośrednie, a całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2010 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847) lub otrzymanego wynagrodzenia (zapłaty) z tytułu Umowy, w zależności od tego, która kwota jest niższa.

2. Względem Klienta nie będącego Konsumentem wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na miejsce wykonywania działalności przez Sprzedawcę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Regulaminu. Do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia. Zmiany Regulaminu będą ogłaszanie każdorazowo na Stronie.

Zapisz się na newsletter

Please wait...

Dziękujemy za zapis do newslettera!

Wielki Zachwyt © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: ArkonDesign.

Sklep Bestsellery Ukryj panel