Polityka prywatności

1. WPROWADZENIE ORAZ UWAGI OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, pozyskanych przez Sklep Internetowy pn. „Wielki Zachwyt” pod adresem internetowym www.wielkizachwyt.pl (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barbara Zamożniewicz, Sielec 27, 28-200 Staszów, email: sklep@wielkizachwyt.pl (zwany dalej Administratorem).

 3. Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

 4. Administrator, zgodnie z RODO nie posiada obecnie obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów Spółki, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.

 4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

 5. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 6. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Towarów lub Administratora. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.

 7. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu
  na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

 8. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

 9. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

 10. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

 11. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
   1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

   2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);

   3. adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

   4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);

   5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);

   6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 3. Klient podaje w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.
 4. Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy.
 5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
  a. składanie Zamówień
  b. zawarcie i realizacja Umowy
  c. rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji
  d. bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami
  e. za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących Towarów lub Administratora.
 6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
  a.pracownicy, współpracownicy Administratora
  b. podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa
  c. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy
  d. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy
  e. firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych.
4. SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sama wizyta w Sklepie Internetowym nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych.
  W pozostałych przypadkach zbieranie danych osobowych odbywa się poprzez formularz zawarty na stronie Sklepu Internetowego.
5. ZBIERANIE DANYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY
 1.  Pliki Cookies. Przy okazji odwiedzin Sklepu Internetowego w sposób automatyczny zbierane są niektóre Pani/Pana dane osobowe. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies (ciasteczka). Służą one do tego, aby wizyta na naszej stronie internetowej była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po Sklepie Internetowym. Cookies to niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas cookies (tzw. cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne cookie pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies trwałe).
 2. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
  1. umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;

  2. rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);

  3. ustawień języka;

  4. lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 3. Dokonywanie zakupów poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjnych“ i „stałych“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
6. BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE
 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 1. Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy, to jest do poufnego traktowania Pana/Pani danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają bieżącej aktualizacji stosowanie do postępu technicznego.

8. PRAWA KLIENTÓW
 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres sklep@wielkizachwyt.pl
 3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów.
 4. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@wielkizachwyt.pl
9. AKTUALIZACJA I ZMIANA
 1. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności bez informowania o tym użytkowników Sklepu Internetowego.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 04.11.2022 r .

Zapisz się na newsletter

Please wait...

Dziękujemy za zapis do newslettera!

Wielki Zachwyt © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: ArkonDesign.

Sklep Bestsellery Ukryj panel